نرم افزار PlanetWatch

این نرم افزار یک راهنماي چند رسانه اي براي منظومه شمسي است.

 

منبع : سایت نجوم ایران