نرم افزار Analemma

اين برنامه تمام زمانهايي كه در طول يك سال كامل خورشيد ديده مي شود را نشان مي دهد. به همراه طلوع/غروب، اعتدالين/انقلابين و تاريخ هاي زودترين/ديرترين طلوع/غروبها.

 

منبع : سایت نجوم ایران