نرم افزار Gravity Simulator

اين برنامه يك ابزار قدرمند يكپارچه سازي عددي را براي منجمان آماتور فراهم ميكند. با انجام عمليات شبيه سازي ميتوانيد مدارهاي سياره ها، قمرها، سيارك ها يا هر جرم ديگري را در جهان مورد مطالعه قرار دهيد. همچنين ميتوانيد شبيه سازي هاي انجام شده توسط فضانوردان بزرگ را بازسازي كرده يا ساخته هاي خود را آزمايش كنيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران