کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Eclipsing Binary Simulator


نرم افزار Eclipsing Binary Simulator

این نرم افزار مدار و منحني نور تركيبي ستاره هاي دوتایی را به تصوير ميكشد.

 

منبع : سایت نجوم ایران