نرم افزار Lunar Co-longitude

این نرم افزار متمم طول جغرافيايي ماه را از تاريخ 1989 تا 2020 تخمين ميزند.

 

منبع : سایت نجوم ایران