نرم افزار MoonPhase

اين برنامه فاز كنوني ماه در روز جاري را نشان ميدهد.

ميتوانيد محدوده زماني، طول جغرافيايي يا عرض جغرافيايي را تغيير دهيد تا زمان دقيق طلوع و غروب ماه و خورشيد را بدست آوريد.

همچنين نسخه اي از نيم كره جنوبي نيز وجود دارد. 

 

منبع : سایت نجوم ایران