نرم افزار DarkAdapted

اين يك نرم افزار كنترل اشعه گاماست كه در تنظيمات اشعه گاماي صفحه شما تغيير ايجاد كرده تا بتوانید زماني كه در حال استفاده از رايانه هستيد به عنوان مثال تاريكي صفحه را حفظ كنيد. همچنين ميتوانيد آنرا به ديد شبانه قرمز نيز تبديل كنيد.

 


منبع : سایت نجوم ایران