نرم افزار DeepSky

نرم افزار رصد، مشاهده و برنامه ریزی برای رصدگران. كنترل تلسكوپ، ثبت گزارش های روزانه و پنل های كنترل

 

منبع : سایت نجوم ایران