نرم افزار Satellite Tracker

نرم افزار ردیابی ماهواره ای برای بسیاری از انواع تلسکوپ ها از جمله تمام مدل های Celestron  ،Meade ، Astro-Physics...

 

منبع : سایت نجوم ایران