نرم افزار AstroNotes

نرم افزاري كاربر پسند براي بايگاني و مديريت كردن اطلاعات مربوط به تصوير برداري هاي فضاييتان.

 

منبع : سایت نجوم ایران