نرم افزار WinStars

آسمان نمايي كه ظاهر آسمان را از هر جاي كره زمين و در هر موقعیت زماني نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران