نرم افزار Eagle Lander 3D

مدل شبيه سازي شده معتبر از به زمين نشستن آپولو روي ماه و تفاسير دقيق از صحنه سازي ها و نيروي حركت دهنده پرواز.

 

منبع : سایت نجوم ایران