نرم افزار Deep Sky Database

یک منبع اينترنتي آنلاین براي ساختن ليستهاي رصدِ سفارشی.

 

منبع : سایت نجوم ایران