نرم افزار JupSat

این نرم افزار مكان چهار قمر اصلي سیاره مشتري را محاسبه كرده و نشان ميدهد. 

 

منبع : سایت نجوم ایران