نرم افزار AstroGrav

اين برنامه به شما اجازه ميدهد تا حركات و اثرات متقابل سياره ها و ديگر اجرام فضايي را تحت تاثير نيروي جاذبه مورد مطالعه قرار دهيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران