نرم افزار Hypersky

این نرم افزار اطلس ستاره ای است که بر اساس تجزیه تحلیل های كامپيوتري بدست آمده و  به در هر بخش به مرجع مربوطه لينك داده شده است.

 

منبع : سایت نجوم ایران