نرم افزار Moovaster

شبيه ساز پیشرفته حرکتی كه موقعیت و مكان ستارگان را در گذشته و آينده به درستي نمايش ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران