نرم افزار Planet visibility


نرم افزار Planet visibility

اين برنامه يك جدول ساده 3رنگ است كه زمان قابل ديدن بودن يك سياره يا ماه يا خورشيد را از مكان فعلي شما نشان ميدهد. 

 

منبع : سایت نجوم ایران