نرم افزار Planet visibility

اين برنامه يك جدول ساده 3رنگ است كه زمان قابل ديدن بودن يك سياره يا ماه يا خورشيد را از مكان فعلي شما نشان ميدهد. 

 

منبع : سایت نجوم ایران