نرم افزار Binary Maker

این نرم افزار به دقت منحني هاي سرعت نور و سرعت شعاعي را براي تقريبا هر نوع از دودويي ها محاسبه ميكند و همزمان هر دو منحني نظري و مشاهده شده را به همراه مدل 3بعدي از ستاره هاي در حال گردش نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران