نرم افزار NextStar Freeware

ابزاري رايگان براي كنترل كامپيوتري تمام مدل هاي تلسكوپهاي NextStar

 

منبع : سایت نجوم ایران