نرم افزار Solar Scouts

بازي هاي آموزشی كه براي افراد 20-11 ساله طراحي شده اند. موضوعات اين بازيها شامل منظومه شمسي، فضا و فصلها مي باشند.

 

منبع : سایت نجوم ایران