کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Trefach Astronomy Centre Software


نرم افزار Trefach Astronomy Centre Software

كنترل كننده تلسكوپ هاي شبكه اي، مقايسه كننده چشمك زن و مدير فرستنده/گيرنده نوري GPS.

 

منبع : سایت نجوم ایران