نرم افزار The Planets

زمان گذرها، گذر سايه ها و كسوفها و خسوفهاي چهار قمر مشتري  را پيش بيني كرده و به تصوير ميكشد. همچنين مكان قمر هاي زحل را نيز نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران