نرم افزار StellaTheatre

افلاك نماي ژاپني كه در حال حاضر Planetarium Pro  ناميده می شود.

 

منبع : سایت نجوم ایران