نرم افزار Newt Telescopes

برنامه ي طراحي تلسكوپ هاي نيوتوني كه به وسيله پرتو، عمل چك كردن تلسكوپ براي عكاسي را انجام ميدهد ،سايز قطري را بهينه ميكند، مكان و سايز صفحه انعكاسي را محاسبه ميكند و كاربردهاي بسيار ديگری نیز دارد.

 

منبع : سایت نجوم ایران