نرم افزار CNebulaX

نرم افزار نجومي اعماق فضا شامل نقشه ستارگان همراه با 25ميليون ستاره و 1.25 ميليون از اجرام اعماق فضا

 

منبع : سایت نجوم ایران