نرم افزار ADC

اين برنامه زمان عام، تقويم ژولين، زمان نجومي گرينويچ و ساعت نجومي محلي را نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران