نرم افزار VITO AstroNavigator

برنامه GPS  كه آسمان بالاي سر شما را با توجه به مكان فعلي شما، زمان و جهت حركت شما نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران