کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Variable Stars Observer


نرم افزار Variable Stars Observer

اين ابزار رايگان به شما كمك ميكند تا مشاهدات خود را از ستاره هاي متغير برنامه ريزي كرده و گزارشات آنها را تهيه كنيد. اين يك نرم افزار تحليل داده ها نيست!

 

منبع : سایت نجوم ایران