نرم افزار Encyclopedia Galactica

نرم افزار افلاك نما. همچنین خصوصيات پستي و بلندي هاي روي سطح ماه و دسترسی 3بعدی به منظومه شمسي را به کاربر میدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران