نرم افزار Coeli–Stella 2000

افلاك نماي ويندوز همراه با گزارش روزانه، كنترل تلسكوپ و 3 مرجع جامع دايره المعارفي

 

منبع : سایت نجوم ایران