نرم افزار Adastra FREESTAR

افلاك نماي رايگان همراه با چندين زاويه ديد متفاوت و گزارشات دقيق و فرهنگ لغات نجومي.

 

منبع : سایت نجوم ایران