نرم افزار CCD Astrometry

نرم افزاري براي انجام دادن محاسبات نجومي مربوط به سيارات خرد.

 

منبع : سایت نجوم ایران