نرم افزار Helio

هليو عرض و طول جغرافيايي و مساحت لكه هاي خورشيدي را محاسبه مي كند. تنها داده ي ورودي اين برنامه زمان و مختصات لكه و سايز آن است.

 

منبع : سایت نجوم ایران