نرم افزار DeepSkyStacker

نرم افزاری رایگان برای عکاسان نجومی که برای ساده سازی تمام مراحل پیش پردازش تصاویر اعماق آسمان مورد استقاده قرار می گیرد. این نرم افزار به طور ویژه برای فایلهای خام DSLRها مورد استفاده قرار میگیرد اگرچه فایل های TIFF,  JPEG, BMPو PNGنیز در آن پشتیبانی شده است.

 

منبع : سایت نجوم ایران