نرم افزار DeskMoony

این نرم افزار فاز فعلي ماه را محاسبه ميكند و آنرا به زيبايي به تصوير ميكشد.

 

منبع : سایت نجوم ایران