کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Lunar Occultation Workbench


نرم افزار Lunar Occultation Workbench

این نرم افزار به تحلیل و پیش بینی کامپیوتری وضعیت اقمار سیارات و ستارگان میپردازد.

 

منبع : سایت نجوم ایران