نرم افزار Solex

موقعیت اجرام آسمانی، مدارات، و نرم افزار افلاک نمایی بر پایه یکپارچه سازی عددی

 

منبع : سایت نجوم ایران