نرم افزار YoMama

نرم افزار دستكاري تصاوير مربوط مشاهدات نجومي كه در رصدخانه دانشگاه Yale مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

منبع : سایت نجوم ایران