نرم افزار Where Is M13?

موقعيت اجرام فضايي داخل يا خارج از كهكشان را به صورت 3بعدي نمايش ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران