نرم افزار Leaving the Cradle

مدل شبيه سازي شده 3بعدي از پرواز آپولو در اطراف ماه كه همچنين داراي 350 مگابایت الگوهاي سياره اي نيز ميباشد.

 

منبع : سایت نجوم ایران