نرم افزار GraphDark

گراف دارك به شما اجازه مي دهد زماني را كه يك جرم فضايي از مكان شما ديده ميشود و زماني را كه مهتاب، شفق يا مه پيدا بودن آنرا تحت تاثير قرار ميدهد را محاسبه كنيد.

امكانات جانبي اي مانند تقويم قمري كه فازهاي ماه را نشان ميدهد نيز در آن وجود دارند.

 

منبع : سایت نجوم ایران