نرم افزار Four by Jove

اين برنامه مكاني بسيار دقيق براي چهار قمر اصلي مشتري در حدود ±8 كيلومتر ارائه ميدهد. پديده هاي بر روي سطح سیاره مشتري مانند گذرها، گذر سايه ها و خسوف/كسوفها به شكل تصاوير گرافيكي نشان داده شده اند. پديده هاي دوجانبه مانند كسوف/خسوفها نيز ميتوانند توسط اشكال گرافيكي نشان داده شوند.

 

منبع : سایت نجوم ایران