نرم افزار Moon Phase Oracle

نرم افزار نجومي كه براي هر نقطه اي در جهان، اطلاعات مربوط به هر مبداء اي از زمان را نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران