نرم افزار Mars Previewer

نصف النهار مركزي و سايز سياره سرخ(مريخ) را در هر تاريخ و ساعتي نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران