نرم افزار AstroExcel

نرم افزار نجومي براي محاسبات صفحه گسترده اِكسل و رسم گرافها

 

منبع : سایت نجوم ایران