نرم افزار C88

نرم افزار اطلاعاتي براي منجمان آماتور. این نرم افزار اطلاعاتی کاملی را درباره اشیای رصدی و  آسمانی که با چشم و همینطور تلسکوپ های ساده آماتوری قابل رویت میباشند ارائه میدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران