نرم افزار Xearth

نرم افزاري كه تصويري را از زمين در حاليكه تحت تاثير مكان خورشيد هاشور زده شده نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران