نرم افزار Jupiter

نرم افزاري براي محاسبه تقويم نجومي سیاره مشتري همراه با تصاوير گرافيكي از منظومه سياره هاي مشتري مانند.

 

منبع : سایت نجوم ایران