نرم افزار Find Orb

این نرم افزار عناصر مداري بدست آمده در تحلیل های کامپیوتری از هر رصد را تخمين ميزند.

 

منبع : سایت نجوم ایران